Chi tiết ghi chú của Ném giỏ

  • Tên trang: Ném giỏ
  • Tác giả: Dữ liệu văn hóa Việt Nam contributors
  • Nhà xuất bản: Dữ liệu văn hóa Việt Nam, .
  • Ngày sửa cuối: 27 tháng 3 năm 2020 lúc 06:02 UTC
  • Ngày truy cập: 21 tháng 9 năm 2020 lúc 18:07 UTC
  • URL thường trực: https://congdongviet.net/?title=N%C3%A9m_gi%E1%BB%8F&oldid=1374
  • Mã số phiên bản trang: 1374