Chi tiết ghi chú của Bắt đứa có tóc, không ai bắt đứa trọc đầu