Hai tay nắm lấy hai tay
Trèo lên cái bụng, hai chân chòi chòi.