Đạp xe

Từ Dữ liệu văn hóa Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Hai tay nắm lấy hai tay
Trèo lên cái bụng, hai chân chòi chòi.