Đánh cá bằng lưới

Từ Dữ liệu văn hóa Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Dùng thuyền nhỏ đến những chỗ nước sâu, tung chài thả lưới bắt cá. Ở những đoạn sông nước chảy, làm những lều cao trên mặt sông, thả lưới chừng 10-15 phút cất một mẻ.