Chọn so sánh: Đánh dấu để chọn các phiên bản để so sánh rồi nhấn Enter hoặc nút ở dưới.
Chú giải: (hiện) = khác với phiên bản hiện hành, (trước) = khác với phiên bản trước, n = sửa đổi nhỏ.

  • (hiện | trước) 04:02, ngày 2 tháng 4 năm 2020Admin (Thảo luận | đóng góp). . (4.554 byte) (+4.554). . (Tạo trang mới với nội dung “Vị trí: Đàn đá Khánh Sơn thuộc huyện miền núi Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hoà.<br> Ðặc điểm: Từ năm 1979, tại Khánh Sơn đã…”)