Năm thằng cầm hai cái sào
Đuổi đàn trâu trắng chui vào trong hang.