Chọn so sánh: Đánh dấu để chọn các phiên bản để so sánh rồi nhấn Enter hoặc nút ở dưới.
Chú giải: (hiện) = khác với phiên bản hiện hành, (trước) = khác với phiên bản trước, n = sửa đổi nhỏ.

  • (hiện | trước) 15:40, ngày 5 tháng 4 năm 2020Admin (Thảo luận | đóng góp). . (1.395 byte) (+1.395). . (Tạo trang mới với nội dung “Vị trí: Đảo Bồ Hòn nằm trong Vịnh Hạ Long, thuộc tỉnh Quảng Ninh.<br> Ðặc điểm: Ðảo này không những có phong cảnh tuy…”)